1. Belegungskalender der Ritterhuder Mühle 2018 
Stand: 12. November 2018

  Jan Feb Mär Apr MaiJun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
 1 FF  gG gGF/öVgG
 2Si/gG      F Si/gG
 3 öVgG SI/gGFgGSi/gG  öV 
 4F      Si/gGF Si/gG
 5 F Si/gGF Tr 
 6 Si/gG Si/gG  gG TrF Si/gGF
 7  FSi/gG   gG 
 8  gG gGgG Si/gG   öVgG gG 
 9gG  öVgG gG  gG
gG
 10öV   gGöGG gGTr öV 
 11gG  öV   öV gG gGgG gG
 12  Kring gG gG gGgGöV öV
 13  gG gG  öV gGgG gGgG
 14  öV öV  gG gGöV öV  
 15 gG gG gG gG Tr öV gG  
 

 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
 16gG  öV  gG  gG
 17öV gG gG gGgG gG  öVgGKring
 18 gG  öV  öVTTr/gGgG
 gG
 19  öVgG
X gG gG öV öV
 20  gG gGXöVTr gG  gG gG
 21 öV öVöV gG gG   öV 
 22 gGgGgGgG TrT gG
 23 gG X KringöVTr Tr/gGgG  
 24 öV T7gG TgG gG gG   öV T öV
 25
  öVKring gG gG gG gG 
 26  gGT gGgG  öV   
 27Tr/gG gGgGgGöVKring gG T gG
 28öVöVT  gGTr gG  gG öV 
 29   gGgGgG Tr  Kring gG
 30 gG     gGgG  
31


gG

gG

gG
TR
öVT=Trautag // Tr=Trauung       // F=Fotogruppe     //PC=Computergruppe    // Si= Singen
Vermietung - geschlossene Gesellschaft  / gG
 Öffentliche Veranstaltungen /öV   / X Geschlossen