1. Belegungskalender der Ritterhuder Mühle 2020 
Stand: 12. Mai 2020

  Jan Feb Mär Apr MaiJun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
 1

XXX S/gGF
S/gG
 2 F
 XX
 F
 Tr/gG
 3
 S/gGXX

 F
S/gG F
 4gG S/gG XX
 S/gG 
 
 5 
FXX


 F
 6 FgG XgG
Tr/F
S/gG 
 7 S/gG
 XX
S/gG
  
 
 8 öV gG XX  öV TrgGF  gG
 9gG
 XXgGgG  öV

öV
 10
  gGXXöV 
gG gGgG
 11
 gG öVXgG
gG  öV 
 12
öVgG XX Tr XöV
 gGT
 13 XgG
 XX
gG gG
 gG

 14gG 
 gG/JHVX
 gG
 öV

 15öV/Sp
 X X X  öV/Sp
gG gG
  gG
 

 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
 16gG XXX gG gG
 öV/Sp 
öV/Sp
 17
 XXXöV/Sp

 gG gGgGgG
 18gG gGXX XgG
gG

 öV/Sp
 19  öV/SpXXX  öV/Sp gG 
 20 öV T/gGXXXgG
TR/gG gG gG  
 21 gG
XXX XgG 
 öV/Sp T öV
 22öV/Se TrXXX
öV/SeTrgGgG
gG
 23 gG XXXgG gG
öV/Se

 
 24
 öV X XXöV/SegG  gG
 gG ÖV
 25TgGX XXgG TR/gGgG  öV/Se X
 26
öV/SeXXX
 öV/Se Tr/gG öV gG X
 27 öV/SegGXXXTr/gGgG  gG
X
 28gG
XXX gG

öV/SeöV X
 29
 XX öV gGgGgG X
 30gG  X XX gGgG X
31


XXX

öV

XT=Trautag // Tr=Trauung       // F=Fotogruppe     /SP=Spielegruppe    // S= Singen
Vermietung - geschlossene Gesellschaft  / gG  // Se = Seniorenbeirat
 Öffentliche Veranstaltungen /öV   / X Geschlossen //