1. Belegungskalender der Ritterhuder Mühle 2019 
Stand: 01. Oktober 2019

  Jan Feb Mär Apr MaiJun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
 1

 öVÜ/öVgG 
S/gG

 2  gG S/gG Foto S/gGFoto Ü/öVgG
 3Foto  gGÜ/öV

Ü/öV S/gG Foto
 S/gG
 4
   Foto S/gG Foto Ü/öV
 Ü/öV
 5 S/gGS/gG
 Ü/öV
Foto S/gG Foto
 6 Ü/öV Ü/öV   Foto
S/gG
 Ü/öV
 7 Foto Foto
S/gG
Ü/öV   Foto 
 8 S/gG  
 öV   gG
gG  
 9öVgG gGgGTr/gGTr/XgG   öVgG
 10gG   öVöGGöV öV
gG gG gG
 11
  gG  gG gG öV 
 öV
 12 gG gGgG  öV 
gG gGgG
 13 öV öV  gG gGTr öVgG
 14  gG gG gGgG
 öV öV gG T
 15gG
   Sp  gGgG gG
  
 

 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
 16Sp  JHVgGgG gG gG
  SpgGKring
 17 gG SP XSp gG gG gG
gG
 18gG  gG T/gG gGgG
SpgG Sp
 19  gGgG
X Sp  gGgG gG
 20  Sp SpgGgGgGgG   Sp 
 21Foto gG gG/öV/Se  Sp gG  gG 
 22gG 

gG TgG
 gG
 23 öV/Se Tr/gGTr/2xgG

 gG
öV/Se T 
 24 gG   öV/Se
KringöV/Se Tr gG gG  ÖV
 25
Kring gG/RH gGgG gG
 öV/Se 
 X
 26T/ÖV gG gG

öV/S Kring gG T gG X
 27 öV/SeT/ÖV/SeT/gG
gGgG   öV/SeX
 28gGgG
 gG 
öV/Se T Kring gG X
 29 gG  Kring
   gGgG X
 30
   gGgG  gG
gG
 öV X
31
gG


öVgGXT=Trautag // Tr=Trauung       // F=Fotogruppe     /SP=Spielegruppe    // S= Singen
Vermietung - geschlossene Gesellschaft  / gG  // Se = Seniorenbeirat
 Öffentliche Veranstaltungen /öV   / X Geschlossen // Ü = Übungsabend Musikgruppe