1. Belegungskalender der Ritterhuder Mühle  2017
Stand: 10. Dezember  2017

  Jan Feb Mär Apr MaiJun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
 1 öV  F Si/gG X
 2  PC/F PC/F Si/gG    FgG
 3Si/gG   TrXgG FgG Si/gG  X
 4PC/F    Si/gGPC/F X Si/gG   X
 5  öV Si/gG  PC/F Si/gG
 6   PC/F gG Si/gG FgG X
 7 gGSi/gG  Si/gG F gG Si/gG F
 8  öV öVTr/X  gG  gGX öV 
 9 PC/gG PC/gG gG öV gG gG
 10gG   ööVö x gG gGöV 
 11öV   gG/JHVgG PC/gG gG gG  öV öV X
 12 öV/PC  öV öV  öVöVgGgG  gG
 13    PC/gG gG gGöV XöV
 14  gG gG gG öV  PC/gG öV gG gG
 15    öV/F gG gG gGöV  X
 

 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
 16 PC/gG PC/gG gG     gGT
 17 gG  gG gG gG  gGöV
 18   gGgG PC/gG  gG
 Kring
 19 PC/gG 
   gG gG X gG
 20    PC/gGX gG gG  X gG X
 21  gG gGX    gG gG gG
 22 öVTX  TgG X X X
 23  PC/gGPC/gG X/gGgG TX gG 
 24 gG   KringöV T  gG  gG Tr öV
 25
 T T gGX/PC/gG gG T  X T X
 26PC/gG
  öV gG Kring  gG gG  gG
 27 KringPCTr 3xgGgG  X X
 28 TPC/gGgG  öV Kring gG Tr gG gG
 29    X gG  gGTr XX
 30   PC/gG gGgG    Kring gG 
31
gG


Tr/gG

gG
X
T=Trautag // Tr=Trauung       // F=Fotogruppe     //PC=Computergruppe    // Si= Singen
Vermietung - geschlossene Gesellschaft  / gG
 Öffentliche Veranstaltungen /öV   / X Geschlossen