1. Belegungskalender der Ritterhuder Mühle 2020 
Stand: 26. September 2020

  Jan Feb Mär Apr MaiJun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
 1

XXX  2 F
 XX


 

 3
 S/gGXX

 


 F
 4gG S/gG XX
 
 
 
 5 
FXX


 F
 6 FgG X

Tr/F

 
 7 S/gG
 XX


  
 
 8 öV gG XX   Tr
F  
 9gG
 XX

  Tr

 10
  gGXX
 

gG 

 11
 gG öVX


  
 
 12
öVgG XX Tr X

 T
 13 XgG
 XX
 

 

 14gG 
 gG/JHVX
 
 


 15öV/Sp
 X X X  

 
 
 

 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
 16gG XXX  
  

 17
 XXX


 


 18gG gGXX X
 
 19  öV/SpXXX  
 
 
 20 öV T/gGXXX

TR    
 21 gG
XXX X
 
  T 
 22öV/Se TrXXX

Tr 23 gG XXX
  
 24
 öV X XX

  
  
 25TgGX XX
 TR
  
 X
 26
öV/SeXXX
 
 Tr   X
 27 öV/SegGXXXTr
  
X
 28gG
XXX 

gG

 X
 29
 XX  


 X
 30gG  X XX 
 X
31


XXX
XT=Trautag // Tr=Trauung       // F=Fotogruppe     /SP=Spielegruppe    // S= Singen
Vermietung - geschlossene Gesellschaft  / gG  // Se = Seniorenbeirat
 Öffentliche Veranstaltungen /öV   / X Geschlossen //